Available courses

Anatomie člověka je částí obecné anatomie. Zkoumá stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla. Lidské tělo je stejně jako těla ostatních živočichů tvořeno anatomickými soustavami, které jsou tvořeny orgány. Orgány jsou tvořeny tkáněmi, které se skládají z jednotlivých buněk a acelulárních struktur. Tkáně zkoumá histologie, buňky zase cytologie.

Anatomie zkoumá struktury zdravého lidského těla, proto se také někdy označuje také jako "normální" anatomie. Patologickými změnami lidského těla se zabývá patologická anatomie.

Kurz obsahuje základní informace z oblasti Anatomie člověka a zakončen online testem.


Odborným garantem obsahu kurzu je: http://firsthelp.cz


První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

Do příjezdu záchranné služby je občan ve většině zemí světa povinen poskytnout první pomoc podle svých možností a schopností, pokud tím neohrozí své vlastní zdraví nebo život (požár, úseky pod napětím apod.). Neposkytnutí první pomoci je v České republice trestným činem, podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou v § 150 a § 151 stanoveny sankce za neposkytnutí pomoci.

U laiků se za dostatečné splnění povinnosti poskytnutí první pomoci považuje i jen přivolání odborné pomoci (např. ZZS, Hasiči, Horská služba, osobně přítomný lékař, apod.).


Odborným garantem obsahu kurzu je: http://firsthelp.cz